COURSE INFORMATION
Course Title: HYRJE NË EKONOMI I
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
ECOAL 101 A 1 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Erinda Imeraj
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Objektiva kryesore e lendes eshte pervetesimi nga ana e studentit te koncepteve dhe njohurive baze mbi shkencen ekonomike si dhe perfitimi I nje terminologjie ekonomike te cilat do ti sherbejne atij ne aftesimin, jo vetem per te kuptuar situatat dhe problemet ekonomike, por edhe te jete ne gjendje ti analizoje ato duke dhene edhe mendimin e tij personal. Lenda bazohet mbi konceptet baze mikroekonomike si kufiri i mundesise se prodhimit dhe kostoja opportune, tregu i mallrave dhe sherbimeve, tregu i punes dhe situatat e ekuilibrit. Strukturat e ndryshme te tregut ne konkurence te plote monopol dhe strukturat jokonkuruese. Faktoret karakterizues te tyre dhe maksimizimi i fitimit.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Prezantimi i Lëndës, Metodologjise se Shpjegimit dhe Permbledhje e Temave.
2 Nje Veshtrim i Pergjithshem mbi Shkencen Ekonomike
3 Kerkesa, Oferta, Ekuilibri I Tregut 1 - Seminar 1
4 Kerkesa, Oferta, Ekuilibri I Tregut 2
5 Elasticiteti I Kerkeses dhe Ofertes - Seminar 2
6 Sjellja Konsumatore
7 Perseritje - Quiz 1
8 Midterm
9 Firmat
10 Teoria e Prodhimit dhe Produktit Marxhinal
11 Seminar 3
12 Kostoja
13 Quiz 2 - Perseritje
14 Percaktimi I Cmimeve ne Konkurrence te Plote
Prerequisite(s):
Textbook: Hyrje Në Ekonomi. A.Mançellari, S. Hadëri, DH. Kule, S. Qirici. Tiranë (2007). Economics, P.A.Samuelson-W.D.Nordhaus, 19th ed., Mc Graw-Hill.
Other References:
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Njohuri mbi modele te thjeshta ekonomike dhe analiza e tyre
2 Vendimarrje racionale ne permbushje te qellimeve ekonomike
3 Njohje me llogjiken e ekonomiksit
4 Perfitimi I aftesive analitike dhe menyres ekonomike te te menduarit si dhe venien ne praktike te tyre ne zgjidhjen e problemve ekonomike.
5 Konceptet ekonomike te cilat ndihmojne edhe ne analizen problemeve te thjeshta te jetes se perditshme.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Quiz
2
5
Final Exam
1
50
Other
1
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 1 48 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1 32 32
Mid-terms 1 31 31
Assignments
Final examination 1 14 14
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5