COURSE INFORMATION
Course Title: HYRJE NË BIZNES
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 103 A 1 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Idaver Sherifi
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Pas mbarimit të kësaj lënde studentët do të jenë të aftë të përshkruajnë dhe shpjegojnë; Konceptet bazë të biznesit, terminologjinë, dhe institucionet Rrethin (ligjor, shoqëror, ekonomik) ku operon një biznes Njohja dhe bërja ballë e problemeve më akutë që shfaqen gjate operimit të një biznesi Koncepte bazë të marketingut dhe shitjes Elemente bazë të kontabilitetit, procesimit kompjuterik të të dhënave, metodat kuantitative dhe rëndësinë që shfaqin në biznes.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Hyrje në Biznes
2 Zhvillimi historik i Shkencës së Menaxhimit
3 Zhvillimi historik i Shkencës së Menaxhimit
4 Biznesi dhe format e organizimit të tij
5 Biznesi dhe format e organizimit të tij
6 Biznesi dhe format e organizimit të tij
7 Biznesi dhe format e organizimit të tij
8 Provim i Pjesshëm
9 Natyra e Menaxhimit
10 Planifikimi
11 Vendimmarrja
12 Natyra e Organizimit
13 Teknologjia e Informacionit dhe Menaxhimi I biznesit
14 Teknologjia e Informacionit dhe Menaxhimi I biznesit
Prerequisite(s): No
Textbook: Manaxhimi, Shyqyri Llaçi
Other References: Jeff Madura (2006), Introduction to Business, 4e, Thomson-Southwestern
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Përvetësimi i koncepteve bazë të biznesit
2 Kuptimi I biznesit si system, krijimi i nje biznesi të ri dhe madhësia e tij
3 Mësimi i llojeve të biznesit dhe strukturat ligjore
4 Mësimi i funksioneve bazë të biznesit
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
35
Quiz
5
2
Final Exam
1
45
Other
1
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 20 20
Assignments
Final examination 1 25 25
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5