COURSE INFORMATION
Course Title: HYRJE NË LEGJISLACION
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 105 A 1 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Eglantina Farruku
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Qëllimi i kësaj lënde është të pajis studentin me njohuri mbi të shtetin dhe të drejtën. Studentët do të marrin njohuri mbi të drejtën, burimet e së drejtës, marrëdhëniet juridike, personat fizik dhe juridik, përfaqësimin si institutit së drejtës, veprimet juridike, mbrojtjen e së drejtës, pronësinë dhe kontratat e ndryshme.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Prezantimi I silabusit; Kuptimi I së drejtës dhe evolumi historik
2 Burimet e së drejtës dhe sistemet juridike bashkohore
3 E drejta publike dhe e drejta private. Shoqeria shteti dhe e drejta
4 Sistemi I ligjor në Shqiperi dhe Hierarkia e akteve normative
5 Shteti.Format e Shtetit
6 Organet Shtetërore: Organizimi dhe funksionimi i tyre
7 Pushteti gjygjsore: Organizimi dhe funksioni
8 Midterm Exam
9 Marrëdhenia Juridike: Personi Fizik dhe personi Juridik
10 Prezantim Projekti
11 Marredhenia Juridike e Pronesise
12 Kontratat: Formimi dhe llojet e tyre
13 Shoqerite Tregtare
14 Institucionet Ndërkombetare Financiare. Perseritje
Prerequisite(s): Nuk ka.
Textbook: E drejta e Biznesit"- Botim i ripunuar - Author Ardian Nuni" Fq.855 "E drejta e Biznesit-Bazat e se Drejtes" - Autor Ylli Manjani Fq.200 "Parime dhe Institucione te se drejtes Publike" -Luan Omari 2012 Kushtetuta e Republikes se Shqiperise - 1998 Kodi Civil i Republikes se Shqiperise-1995
Other References:
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Pajisja e studentit me njohuri rreth së drejtës dhe shtetit
2 Përfitimi i njohurive mbi institutet e ndryshme të së drejtës
3 Njohja me tipologjitë kryesore të kontratave që përdoren sot në fushën e biznesit
4 Njohja me rregullimin ligjor të personave fizik dhe juridike
5 Pajisja me njohuri me rregullimin e organizatave jo-fitimprurëse
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Presentation
1
5
Term Paper
1
5
Final Exam
1
50
Attendance
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2.5 40
Mid-terms 1 15 15
Assignments
Final examination 1 22 22
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5