COURSE INFORMATION
Course Title: SHKENCAT E SJELLJES
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 131 A 1 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Besjon Zenelaj
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: English
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: “Menaxhimi i sjelljes organizative” është një nga lëndët e formimit bazë të personit që do të punojë në pozicione drejtuese nga më të thjeshtat deri tek më të lartat, në fushën e prodhimit, apo shërbimeve në fushën e financave, etj, si në sektorin privat edhe në administrate publike. Ajo mëson studentin si të kuptojë sjelljen e punonjësve vartës, apo bashkëpunëtorë, për ta parashikuar, shpjeguar dhe kontrolluar me qëllim arritjen e efektivitetit maksimal nga përdorimi i burimeve njerëzore në dispozicion të organizatës. Kjo realizohet nëpërmjet shpjegimit të faktorëve individualë të sjelljes si vlerat, qëndrimet, personaliteti, perceptimi, kultura kombëtare, të mësuarit, si dhe të faktorëve të organizatës si kultura organizative, përdorimi i pushtetit, koalicionet, komunikimi, organizimi i punës në grup, projektimi i punës, etj, me qëllim motivimin e punonjësve për një produktivitet sa më të lartë dhe kënaqësi maksimale të tyre në punë.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Shkencat e sjelljes, sjellja organizative dhe sjellja e konsumatorit
2 Klima dhe modelet e sjelljes ne organizate
3 Diversiteti dhe perceptimi
4 Personaliteti dhe qendrimet
5 Vlerat dhe motivimi
6 Puna ne grupe dhe Politika
7 Konfliktet, pushteti dhe lidershipi
8 MIDTERM
9 Hyrje ne Sjelljen e Konsumatorit
10 Perceptimi, te mesuarit, kujtesa
11 Motivimi, vlerat dhe qendrimet e konsumatorit
12 Individualiteti dhe Menyra e Jeteses
13 Sjellja e konsumatorit ne procesin e vendim marrjes
14 Perseritje e pergjithshme e Semestrit
Prerequisite(s): -
Textbook:
Other References:
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Te pajisen studentet me njohurite baze te nevojshme per te shpjeguar ne menyre racionale sjelljen e punonjesve ne organizate ne pozicionin e manaxherit.
2 Te orientohen studentet ne perdorimin e teknikave te analizes dhe parashikimit te sjelljes.
3 Te aftësohen studentet për te zbatuar ne praktiken e biznesit njohuritë e fituara ne nivel akademik.
4 Të familiarizohen me sjelljet e konsumatorit.
5 Te kenë njohuri në perceptimin e sjelljes individuale në organizata te punonjësve por edhe të konsumatorëve në procesin e vendimmarrjes.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
40
Final Exam
1
40
Attendance
20
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 3 3
Assignments
Final examination 1 3 3
Other 23 1 23
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5