COURSE INFORMATION
Course Title: MAT. PËR EKONOMINË DHE BIZNESIN I
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 101 A 1 - - - 4 5
Lecturer and Office Hours: Lindita Mukli
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Qëllimi i kursit është të japë njohuri bazë të matematikës në fushën e biznesit dhe ekonomisë. Njohuri si, funksionet, derivatet, diferencialet, optimizimet dhe integralet. Për më tepër, shumica e modeleve në ekonomi paraqiten në formë modeli linear. Për këtë arsye kërkohen njohuri të përgjithshme të algjebrës lineare.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Veprimet me numrat
2 Funksioni linear dhe zbatimet në ekonomi
3 Funksioni kuadratik dhe zbatimet në ekonomi
4 Sistemet e ekuacioneve. Ekuilibri i tregut
5 Përqindja
6 Interesi i thjeshtë
7 Ekuacione teksponencialë
8 Review and Midterms
9 Ekuacionet logaritmikë
10 Interesi i përbërë
11 Zbatime të matematikës në ekonomi
12 Progresioni aritmetik
13 Progresioni gjeometrik
14 Review Session
Prerequisite(s):
Textbook: Steven T. Karris (1994) Mathematics for Business, Science, and Technology, Orchard Publications, Istanbul. 1-E. F. Haeussler, Jr. and R. S. Paul (1999) Introductory Mathematical Analysis, Perentice-Hall Inc. New Jersey. 2- H. Anton, I. Bievens and S. Davis 2005:Calculus; 8-th edition; Wiley Press, UK 3- James Stuart (2003) Calculus, Thomson, London.
Other References: Leksione të përkthyera dhe përshtatura në shqip
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Të aftësojë studentët me aplikimet e njohurive matematike në ekonomi dhe financë
2 Të sigurojë lidhjen e njohurive matematike me njohuritë financiare
3 Përvetësimi i modeleve teknike të ekonomisë
4 Përvetësimi i aftësive analitike të analizave
5 Të shkathtësojë studentët në përdorimin e aparati tmatematik për zgjidhjen e problemeve të ndryshme ekonomike
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Quiz
2
10
Final Exam
1
40
Attendance
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 12 12
Assignments
Final examination 1 17 17
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5