COURSE INFORMATION
Course Title: KONTABILITET FINANCIAR I
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 231 B 3 - - - 4 5
Lecturer and Office Hours: Albana Demi
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Qëllimi i kësaj lëndë është transmetimi i njohurive të mjaftueshme për një interpretim të duhur, analizë dhe përdorim të informacionit të përftuar nga pasqyrat financiare. Në fund të këtij kursi studentët pritet të jenë të aftë të analizojnë pasqyrat financiare të një kompanie dhe të arrijnë në një përfundim logjik në lidhje me gjendjen financiare të kompanisë përkatëse.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Paraqitja e Planit Simestral, Përmbledhje e Temave dhe Objektivave të Kursit, Parimet bazë të kontabilitetit dhe roli i tij në biznes.
2 Etika në raportimin Financiar - legjislacioni dhe organizimi i njësisë ekonomike.
3 Pasqyrat Financiare dhe Regjistrimi i Eventeve Ekonomike.
4 Cikli Financiar: Akumulimi dhe Shpërndarja
5 Cikli Financiar: Raportimi i Rezultateve Financiare
6 QIUZ
7 Kompletimi i ciklit Kontabël dhe përsëritje për provimin e ndërmjetëm
8 Provim i Ndërmjetëm
9 Aktivitetet Tregtare dhe kontabiliteti financiar
10 Asetet Financiare dhe raportimi kontabël
11 Inventarizimi dhe kosto e mallrave të shitur
12 Aktivet Afatgjata Materiale dhe Jomateriale
13 Aktivet Afatshkurtra Materiale dhe Jomateriale
14 Prezantim i detyrave të kursit
Prerequisite(s): No
Textbook: Kontabiliteti Financiar, Dhamo: Gervis, 2003 Financial Accounting, 13th Edition by Williams, Haka, Bettner and Carcello:McGraw-Hill, Inc., 2008,
Other References: Financial Accounting: Information for Decisions, 3ed Edition by Wild:McGraw-Hill, Inc., 2005 Pasqyrat Financiare: Sipas Standarteve te Kontabilitetit, Dhamo and Cela, 2008
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Marrja e aftësive të nevojshme të teorive klasike dhe moderne të duhura për raportimin financiar të një veprimtarie ekonomike.
2 Fitimi i njohurive rreth kontabilitetit dhe financës.
3 Ndërtimi i një modeli biznesi dhe raportimi financiar.
4 Njohja me standartet bashkëkohore për raportimin Financiar.
5 Mbajtja e regjistrimeve dhe hartimi i bilancit kontabël për një veprimtari ekonomike.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Homework
1
10
Midterm Exam(s)
1
25
Project
1
10
Quiz
1
5
Final Exam
1
45
Attendance
5
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignments
Final examination 1 14 14
Other 7 3 21
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5