COURSE INFORMATION
Course Title: STATISTIKË I
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 201 B 3 - - - 4 5
Lecturer and Office Hours: Lindita Mukli
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Përdorimi i statistikës dhe aplikimeve të saj në vendimmarrje në biznes. Kursi përfshin konceptet: histograma, mesatarja, moda, mesorja, kuartilet, devijimi standart, teorinë e probabilitetit dhe aplikimet e tij, shpërndarja binomiale, shpërndarja normale. Të kuptojnë dhe interpretojnë ndryshimin ndërmjet mesatares, medianës dhe modës. Të kuptojnë teorinë e probabilitetit dhe t’a përdorin atë në praktikë. Të përdorin shpërndarjen normale në zgjidhjen e problemeve praktike.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Hyrje në statistikë
2 Statistika përshkruese
3 Metoda tabelare dhe grafike
4 Treguesit e lokalizimit dhe të variacionit
5 Hyrje në probabilitet
6 Shpërndarjet probabilitare të ndërprera
7 Shpërndarjet probabilitare të ndërprera (vazhdim)
8 Review and Mid-term
9 Shpërndarja normale
10 Shpërndarja normale (vazhdim)
11 Zgjedhja dhe shpërndarjet e zgjedhjeve
12 Vlerësimi intervalor
13 Vlerësimi intervalor (vazhdim)
14 Review Session
Prerequisite(s):
Textbook: Elementary Statistics by Allan G. Bluman, 6th ed., McGraw Hill
Other References: Statistika dhe Ushtrime te Statistikes, UT, Fakulteti i Biznesit
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Njehsimi i masës së tendencies qëndrore dhe variacionit
2 Përdorimi i shpërndarjeve probabilitare
3 Shpjegimi i shpërndarjeve të ndryshme probabilitare
4 Kuptimi dhe përdorimi i shpërndarjes normale në praktikë
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Presentation
1
10
Project
1
10
Quiz
1
10
Final Exam
1
40
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignments
Final examination 1 15 15
Other 1 4 4
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5