COURSE INFORMATION
Course Title: MIKROEKONOMI
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
ECOAL 205 B 3 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Eglantina Hysa
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Objektivi kryesor i kësaj lënde është t’iu mësoje studentëve parimet dhe metodat themelore të teorisë moderne mikroekonomike. Gjithashtu ilustron dobinë e këtyre parimeve, metodave dhe modeleve për studimin e problemeve aktuale mikroekonomike. Për të kuptuar jetën ekonomike dhe për të analizuar sjelljen e konsumatorëve.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Hyrje ne Mikroekonomi I
2 Tregu
3 Kufizimi Buxhetor
4 Preferencat
5 Preferencat
6 Dobia
7 Zgjedhja
8 Mid-Term Exam
9 Kërkesa
10 Kërkesa
11 Ekuacioni Slutsky
12 Ekuacioni Slutsky
13 Zgjedhja Ndërkohore
Prerequisite(s):
Textbook: Mikroekonomia, Hal R. Varian Botime "Onufri"
Other References:
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Njohuri të koncepteve specifike në teorinë mikro-ekonomike
2 Aftësi për të kuptuar dhe analizuar një model mikroekonomik.
3 Aftësi për të ndërtuar dhe për të shpjeguar një model ekonomik.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
40
Final Exam
1
60
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignments
Final examination 1 15 15
Other 2 2 4
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5