COURSE INFORMATION
Course Title: LEGJISLACIONI I BIZNESIT
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 203 C 3 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Eglantina Farruku
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Qëllimi i lëndës "E drejtëbiznesi" është paisja e studentit me njohuri ligjore mbi praktikat e biznesit. Në përfundim të lëndës në fjalë, studenti duhet të zotërojë njohuri dhe të kuptoje problemet e ndryshme ligjore me të cilat perballen shoqëritë tregtare, transaksionet e ndryshme tregtare si dhe të propozojë zgjidhje mbi to. Në të njëjtën kohë, studenti duhet të jetë i aftë të komunikojë, argumentojë dhe analizojë informacionin ligjor përpara audiencave eksperte dhe jo-eksperte në këtë fushë.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Perkufizimi i se drejtes se biznesit. Aspektet kryesore te kuadrit ligjor mbi shoqerite tregtare
2 Shoqerite Kolektive. Shoqeria Komandite
3 Shoqerite me Pergjegjesi te Kufizuar
4 Shoqerite Aksionere. Aksioni dhe Obligacioni
5 Auditimi i pavarur i shoqerive tregtare
6 Grupimi dhe riorganizimi i shoqerive tregtare
7 Pavlefshmeria e shoqerive tregtare dhe akteve te saj.
8 Midterm Exam
9 Prishja dhe likuidimi i shoqerive tregtare.Legjislacioni Penal mbi shoqerite tregtare
10 Prezantim Projekti
11 Kontratat e Biznesit
12 Prokurorimi Publik. Parimet Kryesore dhe Procedurat.
13 Pronesia Intelektuale
14 E drejta e Punes. Perseritje
Prerequisite(s): Nuk ka
Textbook: Ligji i ri mbi shoqëritë tregtare: Interpretuar sipas burimeve të tij në të drejtën Evropiane - Thomas Bachner, Edmund Philip Schuster, Martin Wineer - Shkurt 2009 "E drejta tregtare" Dr. Argita Malltezi 2011 "Aspekte te se drejtes se biznesit ne Shqiperi" Argita Malltezi, Jonida Rustemaj, Leabla Pelinku 2013 Leksione te pedagogut
Other References: Ligji nr.10475 date 27.10.2011 "Per disa ndryshime ne Ligjin 9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Ligji 9723 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", Ligji nr. 9879 dt. 21.02.2008 "Per Titujt", Ligji nr.10 091 dt.05.03.2009 "Per Auditimin Ligjor, Ligji nr. 9228 dt 29.04.2004 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", Kodi Civil i Republikes se Shqiperise (i azhornuar), Udhezimi Nr.24 date 02/09/2008 "Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise", Ligji 9735 "Tatimi mbi te ardhurat" Ligji 9632 "Per sistemin e Taksave Vendore" LIGJI 61/2012 Per akcizat ne Republiken e Shqiperise Ligji nr. 7764 dt. 02.11.1993 "Per investimet e Huaja", Ligji per "Pergjegjesine Penale te Personave Juridik", Ligji nr.9643 datë 20.11.2006 "Per Prokurorimet Publike"
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Pajisja me njohur imb iproblemet e mundshme ligjore në shoqeritë tregtare
2 Komunikimi efektiv, argumentimi dhe analiza e problemeve ligjore në tërësi
3 Përvetësimi i parimeve të etikës në biznes dhe personave të përfshirë në biznes
4 Njohja e marrëdhënieve mes të interesuarve në biznes
5 Pajisja me njohuri mbi veprimet juridike në fushën e biznesit, në vecanti kontratës së shitjes dhe agjensisë
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Presentation
1
5
Term Paper
1
5
Final Exam
1
50
Other
1
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 20 20
Assignments
Final examination 1 20 20
Other 1 5 5
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5