COURSE INFORMATION
Course Title: BAZAT E FINANCËS SË KORPORATAVE
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BAFAL 233 B 3 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Kristal Hykaj
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Objektivi kryesor i këtij moduli është të sigurojë një kornizë konceptuale brenda së cilës mund të analizohen vendimet financiare kyçe të firmës shumëkombëshe. Trajtimi bëhet duke e parë drejtimin financiar ndërkombëtar si një zgjerim të natyrshëm dhe logjik të parimeve të mësuara në modulin bazë të Financave te korporatave. Financat e korporatave fokusohet mbi vendimmarrjen në një kontekst ndërkombëtar. Moduli përmban dëshmi të analizave financiare dhe metodologjisë e argumenteve në zgjidhjen e problemeve financiare ndërkombëtare. Studiohen pothuajse të gjitha fushat tradicionale të financave të korporatës, duke përfshirë buxhetimin e kapitalit, koston e kapitalit, struktura financiare ose menaxhimi i kapitalit qarkullues. Sidoqoftë, kjo bëhet nga këndvështrimi i korporatës shumëkombëshe, duke u përqendruar mbi ato elementë vendimesh që janë ndeshen vërtet edhe nga firma të thjeshta vendase.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Hyrje ne Financen e Korporatave
2 Pasqyrat financiare, taksat dhe flukset e parase
3 Hyrje ne metodat e vleresimit; vlera ne kohe e parase
4 Vleresimi me ane te flukseve te skontuara te parase
5 Vleresimi i aksioneve dhe aseteve fikse
6 Vlera prezente neto dhe kriteret e tjera vleresuese
7 Midterm
8 Financimi i Korporatave me aksione.
9 Vendimmarrja per investimet kapitale
10 Kthimi, risku dhe kosto e kapitalit
11 Investimet afatgjate te korporates.
12 Buxhetimi i kapitalit nen efektin e vendimeve strategjike.
13 Dividendi
14 Krijimi dhe falimentimi I korporatave
Prerequisite(s):
Textbook: 1. Brealey, Myers&Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, International Edition, McGraw-Hill, Boston 2001. 2. Brealey, Myers: Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, New York-Boston, 2001. 3.Tregjet e Kapitaleve, Fabrozzi
Other References: Materiale nga pedagogu i lendes
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Fitimi i njohurive mbi njohurite themelore mbi Financat e Korporatave
2 Te analizoje korporatat ne kushtet e biznesit dhe konkurrences se sotme
3 Zgjidhjen e problemeve te korporatave
4 Ushtrime te ndryshme
5 Analiza e falimentimit te nje korporate.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
25
Project
1
20
Final Exam
1
50
Attendance
5
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 14 3 42
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 3 42
Mid-terms 1 26 26
Assignments
Final examination 1 15 15
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5