COURSE INFORMATION
Course Title: INSTITUCIONET DHE TREGJET FINANCIARE
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BAFAL 321 B 5 - - - 4 5
Lecturer and Office Hours: Erinda Imeraj
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: English
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Institucionet dhe tregjet financiare kane nje impakt shume te rendesishem ne ekonomine e nje vendi dhe ate nderkombetare duke ndikuar si tek familjet, bizneset dhe agjensite qeveritare. Ne kete kurs studentet njihen me tregjet financiare me te rendesishm, me karakteristikat e tyre, me institucionet financiare qe marrin pjese ne keto tregje dhe veptimet qe ato kryejnene keto tregje financiare instrumentat financiare, tregun monetare,tregun valutore, aksionet, obligacionet, ofertat publike, derivatet financiare, riskun financiarendermjetesit financiare bankare e jo bankare.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Prezantim I Lendes.
2 Koncepte te pergjithshme mbi tregjet financiare.
3 Normat e interesit dhe roli i tyre
4 Tregu Kapitalit
5 Tregu Monetar
6 Seksion praktik dhe Quiz
7 Tregu valuator dhe kurset e kembimit 1
8 Midterm
9 Tregu valuator dhe kurset e kembimit 2 - Seminar
10 Kuptimi i instrumenteve financiare
11 Koncepte te pergjithshme per obligacionet, Llojet e obligacioneve
12 Tregu I huave hipotekore
13 Quiz - Perseritje
14 Bursa e letrave me vlere - Seminar
Prerequisite(s): -
Textbook: Tregjet dhe institucionet financiare, Lavdosh Zaho, Brunilda Duraj, 2013
Other References: -
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Njohje te mire mbi tregjet dhe institucionet financiare ne shqiperi dhe ato nderkombetare.
2 Njohuri mbi bursat e medha boterore.
3 Njohuri mbi rolin e bankave te investimit dhe kursimit ne tregjet financiare.
4 Njohuri mbi financat nderkombetare.
5 Njohuri mbi sektorin financiar dhe rendesine e tij ne ekonomi
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Quiz
2
5
Final Exam
1
50
Other
1
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 1 48 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1 32 32
Mid-terms 1 31 31
Assignments
Final examination 1 14 14
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5