COURSE INFORMATION
Course Title: EKONOMETRI FINANCIARE I
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BAFAL 333 B 5 - - - 4 5
Lecturer and Office Hours: Ilirjana Kraja
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Qëllimi i kësaj lënde është që të sigurojë një bazë solide të zbatimit të modeleve ekonometrike në fushën e financës dhe të ekonomisë. Kursi fillon me një vrojtim të koncepteve themelore statistikore dhe me një përkufizim të ekonometrisë, pastaj vazhdon me modelin e regresionit bazë ,me një vështrim në teknikën e njohur si Ordinary Least Squares (OLS), teknikë gjerësisht e përdorur. Hyrje ne SPSS Statistical package.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Hyrje ne ekonometri
2 Hyrje në regresionin e thjeshtë linear
3 Regresioni i thjeshtë linear
4 Regresioni i thjeshtë linear
5 Regresioni i shumëfishtë
6 Përsëritje
7 Provim i pjeshëm
8 Regresioni i shumëfishtë (vlerësimi)
9 Analizë e regresionit të shumëfishtë (përfundimet)
10 Analizë e regresionit të shumëfishtë (format funkionale)
11 Analizë e regresionit të shumëfishtë (format funkionale)
12 Stabiliteti i parametrave
13 Variablat dummy
14 Përsëritje
Prerequisite(s):
Textbook: Wooldridge, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th Edition), SPSS Manual
Other References:
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Të jetë në gjendje për të kuptuar, interpretuar dhe zbatuar regresionin e thjeshtë dhe regresionin e shumëfishtë dhe teknikat statistikore.
2 Të jetë në gjendje të shpjegojë se çfarë janë variablat e varur dhe të pavarura.
3 Të jetë në gjendje të shpjegojë dhe të interpretoje regresionet e vlerësuara dhe rëndësinë e testimit të tyre.
4 Testimin e hipotezave në lidhje me modelet e vlerësuara.
5 Përdorimin e SPSS për analiza të ndryshme.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Homework
3
5
Midterm Exam(s)
1
20
Laboratory
1
10
Lab/Practical Exams(s)
1
10
Final Exam
1
30
Attendance
10
Other
1
5
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 1 48 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1 48 48
Mid-terms 1 13 13
Assignments
Final examination 1 16 16
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5