COURSE INFORMATION
Course Title: POLITIKA DHE TEORIA MONETARE I
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
ECOAL 331 C 5 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Abdulmenaf Sejdini
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Elective
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Kjo lëndë studion rolin dhe funksionin e parasë, problemet në politikën monetare si dhe marrëdhënien midis variablave reale dhe monetare në kontekstin e ekonomisë së hapur dhe asaj së mbyllur. Edhe pse është mjaft e ngjashme me lëndën e makroeconomisë, lënda e Politikës dhe Teorisë Monetare studion analiza të sofistikuara të sistemeve financiare, vendosjen e normave të interest si dhe të shkaqeve të krizave ekonomike. Kështu, kjo lëndë është dizenjuar të pajisë studentët me një kualifikim teorik të mjaftueshëm për të analizuar problemet të cilat përfshijnë kërkesën për para dhe makroekonominë ndërkombëtare.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Përmbledhje e temave dhe mënyrat e mësimdhënies
2 Përse e studiojmë paranë, veptprimtarinë bankare dhe tregjet financiare? Një vështrim I përgjithshëm mbi sistemin financiar
3 Çfarë është paraja?
4 Sjellja e normave të interesit
5 Tregu i aksioneve, teoria e pritshmërive racionale dhe hipoteza e tregut të efektshëm
6 Analiza ekonomike e strukturës financiare
7 Mid-term
8 Kriza financiare
9 Bankat qëndrore dhe Federal Reserve System
10 Procesi i përcaktimit të ofertës së parasë
11 Procesi i përcaktimit të ofertës së parasë (vazhdim)
12 Mjetet e politikës monetare
13 Drejtimi i politikës monetare: Strategjia dhe taktikat
14 Përsëritje dhe kuic përpara provimit final
Prerequisite(s): -
Textbook: Ekonomia e Parasë, Veprimtaritë Bankare dhe Tregjet Financiare, Frederic S. Mishkin, Botimi i parë, Shtëpia Botuese Mediaprint, ISBN: 978-9928-08-136-0
Other References: -
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Përvetësimi i aftësive analitike
2 Të kenë njohuri mbi marketet dhe krizat ekonomike
3 Të kenë përparësi kompetitve në ekzaminimin pas diplomimit
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
35
Quiz
2
7.5
Final Exam
1
40
Other
1
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 7 3 21
Assignments
Final examination 1 14 14
Other 1 10 10
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5