COURSE INFORMATION
Course Title: HYRJE NË EKONOMI II
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
ECOAL 102 A 2 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Erinda Imeraj
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Në lëndën Hyrje ne ekonomi II, studentët duke aplikuar metodën e të menduarit ekonomik do të pajisen me njohuri të plota në lidhje me mënyrën se si funksionojnë tregjet, si ato alokojnë burimet , pse qeveritë ndërhyjnë në alokimin e burimeve dhe çmimeve. Gjithashtu lënda ka për qëllim paisjen e studentëve me njohuri në lidhje me treguesit kryesorë makroekonomikë, produktin kombëtar-rritjet dhe rëniet e ciklit të prodhimit, inflacionin, papunësinë,lidhjen midis tyre dhe me rritjen ekonomike si dhe instrumentat e ndryshëm ekonomikë dhe politikë. si ato te politikes monetare dhe politikes fiskale në realizimin e objektivave kryesore makroekonomike.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Prezantimi i Lëndës, Metodologjise se Shpjegimit dhe Permbledhje e Temave.
2 Monopoli & Forma te tjera te konkurences
3 Shperndarja e te ardhurave – Seminar
4 Hyrje ne Makroekonomi
5 Ekuilibri Makroekonomik – Seminar
6 Konsumi dhe Investimet
7 Shpenzime dhe te ardhura
8 Quiz – Seminar perserites
9 Provim I pjesshem - Midterm
10 Ciklet e Biznesit dhe rritja ekononomike
11 Papunesi-Inflacion dhe raporti i tyre. Kurba e Philipsit
12 Paraja dhe sistemi bankar
13 Banka Qendrore - Politika monetare
14 Quiz - Permbledhje e lendes
Prerequisite(s):
Textbook: Hyrje Në Ekonomi. A.Mançellari, S. Hadëri, DH. Kule, S. Qirici. Tiranë (2007). Economics, P.A.Samuelson-W.D.Nordhaus, 19th ed., Mc Graw-Hill.
Other References:
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Studentet arrijne te dallojne format kryesore te konkurences dhe diferencat e tyre kryesore.
2 Studentet perfitojne aftesite baze mbi makroekonomine.
3 Studentet perfitojne aftesite per llogaritjen e elementeve me te rendesishem makroekonomike.
4 Studentet perfitojne aftesi per te shqyrtuar elementet perberes makroekonomike dhe zhvillimin e tyre ne nje ekonomi.
5 Studentet perfitojne aftesi fillestare mbi shqyrtimin e lidhjeve qe ekzostojne ne elemente te ndryshem per politikes monetare dhe fiskale.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
25
Presentation
1
5
Quiz
2
5
Final Exam
1
50
Attendance
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignments
Final examination 1 15 15
Other 2 2 4
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5