COURSE INFORMATION
Course Title: MAT. PËR EKONOMINË DHE BIZNESIN II
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 102 A 2 - - - 4 5
Lecturer and Office Hours: Lindita Mukli
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Qëllimi i kursit është të jape njohuri bazë të matematikës në fushën e biznesit dhe ekonomisë. Njohuri si, funksionet, derivatet, diferencialet, optimizimet dhe integralet. Për më tepër, shumica e modeleve në ekonomi paraqiten në formë modeli linear.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Ekuacione jolineare
2 Matematikë financiare I
3 Matematikë financiare II
4 Diferenciali Rregullat e diferencimit
5 Zbatime të diferencimit
6 Optimizimi i funksioneve ekonomike I
7 Optimizimi i funksioneve ekonomike II
8 Midterms
9 Funksioni me shumë variabla.
10 Funksioni i prodhimit në ekonomi
11 Diferenciali i pjesshëm
12 Ekuacione diferenciale
13 Integrali. Rregulla të integrimit
14 Zbatime të integralit në ekonomi.
Prerequisite(s): -
Textbook: Ian Jacques, Mathematics for Economics and Business, Printice Hall Inc., Harlow, 2006
Other References: E. F. Haeussler, Jr. and R. S. Paul (1999) Introductory Mathematical Analysis, Perentice-Hall Inc. New Jersey.
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Të aftësojë studentet me aplikimet e njohurive matematike në ekonomi dhe financë.
2 Të sigurojë lidhjen e njohurive matematike me njohuritë financiare
3 Përvetësimi i modeleve teknike të ekonomisë
4 Të shkathtësojë studentët në përdorimin e aparatit matematik për zgjidhjen e problemeve të ndryshme ekonomike
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Quiz
2
10
Final Exam
1
40
Attendance
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 12 12
Assignments
Final examination 1 17 17
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5