COURSE INFORMATION
Course Title: STATISTIKË II
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BUSAL 202 B 4 - - - 4 5
Lecturer and Office Hours: Lindita Mukli
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time: N/A
Course Description: -
Course Objectives: Përdorimi i statistikës dhe aplikimeve të saj në vendimmarrje në biznes. Kursi përfshin konceptet: histograma, mesatarja, moda, mesorja, kuartilet, devijimi standart, teorinë e probabilitetit dhe aplikimet e tij, shpërndarja binomiale, shpërndarja normale. Të kuptojnë dhe interpretojnë ndryshimin ndërmjet mesatares, medians dhe modës. Të kuptojnë teorinë e probabilitetit dhe t’a përdorin atë në praktikë. Të përdorin shpërndarjen normale në zgjidhjen e problemeve praktike.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Kontrolli i hipotezave
2 Kontrolli i hipotezave (vazhdim)
3 Gjykimet statistikore për mesataret e dy popullimeve
4 Gjykimet statistikore për variancat e popullimit
5 Gjykimet statistikore për përpjesat e dy popullimeve
6 Kriteri i përputhjes dhe pavarësisë
7 Chi-Square Tests
8 Midterm
9 Regresioni dhe korrelacioni i thjeshtë linear
10 Regresioni dhe korrelacioni i thjeshtë linear (vazhdim)
11 Regresioni me shumë variabla
12 Analiza e variancës
13 Analiza e variancës Regresi linear Rewiew
14 Prezantim i punimeve të studentëve
Prerequisite(s): -
Textbook: Elementary Statistics by Allan G. Bluman, 6th ed., McGraw Hill
Other References: -
Laboratory Work: N/A
Computer Usage: N/A
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Llogaritjadhe interpretimi i shpërndarjeve, marrja e mostrave, intervalet e besimit për të dy mostrat e mëdha dhe të vogla që kanë të bëjnë me mjete të popullsisë dhe proporcione
2 Përdorimi i hipotezave për të dhënë një interpretim mbi një studim
3 Të jetë në gjendje për të kryer dhe të interpretojnë rezultatet e një analize të thjeshtë regresioni
4 Kuptimi dhe përdorimi i analizës së variancës
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
30
Presentation
1
10
Quiz
2
10
Final Exam
1
40
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 12 12
Assignments
Final examination 1 17 17
Other 0
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5