COURSE INFORMATION
Course Title: MAKROEKONOMI
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
ECOAL 206 B 4 - - - 3 5
Lecturer and Office Hours: Erinda Imeraj
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time:
Course Description: -
Course Objectives: Qellimi i ketij kursi eshte te prezantoje konceptet baze se analizes makroekonomike. Lenda paraqet teorine e luhatjeve afatshkurtra ekonomike e cila siguron bazen per te kuptuar shumicen e diskutimeve mbi politikat monetare dhe fiskale. Gjithashtu kjo lende I jep rendesi dhe temave te periudhave afatgjata duke perfshire rritjen ekonomike, papunsine dhe inflacionin. Faktorët përcaktues se ekonomise se hapur, rritjen ekonomike në afat të gjatë,ndërtimin dhe aplikimin IS-LM model, tradeoff midis inflacionit dhe papunësia.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Përmbledhje e Temave dhe Metoda e Mësimdhënies
2 Hyrje ne Makroekonomi
3 Modeli Kynesian-ist i Ekuilibrit Makroekonomik-1
4 Modeli Kynesian-ist i Ekuilibrit Makroekonomik-2- Seminar
5 Paraja dhe Inflacioni
6 Ekonomia e Hapur – Seminar
7 Rritja Ekonomike - 1
8 Quiz – Seminar perserites
9 Provim i pjesshem - Midterm
10 Rritja Ekonomike - 2
11 Modeli IS-LM i Ekuilibrit Makroekonimik-1- Seminar
12 Modeli IS-LM i Ekuilibrit Makroekonimik-2
13 Quiz – Seminar Perserites
14 Prezantim Projektesh Semestrale
Prerequisite(s):
Textbook: Makroekonomia; Leksione perkthyer dhe pershtatur nga Dornbuch & S. Ficher Macroeconomis, Prof. Dr. sulo Haderi, 2012. Makroekonomia, R.Dornbusch, S. Fischer, Botimi 6, Dituria N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, Sixth Ed., 2007, Worth Publishers.
Other References:
Laboratory Work:
Computer Usage:
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Studentet fitojnë aftësi për të shqyrtuar teoritë makro ekonomike.
2 Studentet fitojne aftësitë e nevojshme për të analizuar lëndët bazë makroekonomike
3 Studentet perfitojne aftesi për të zgjedhur politikat më të mira ekonomike për zgjidhjen e problemeve me të cilat ballafaqohen në jetën e përditshme ekonomike. Dhe të vendosin se cilat politika duhet të jenë per tu zgjedhur për atë lloj të problematike ekonomike.
4 Studentet fitojne aftesi për të llogaritur vlerat makroekonomike dhe të analizojë efektet e tyre.
5 Studentet fitojne aftesi mbi mendimin kritik te situatave te ndryshme makroekonomike te ekonomive te ndryshme.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Midterm Exam(s)
1
25
Project
1
5
Quiz
2
5
Final Exam
1
50
Attendance
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Assignments
Final examination 1 15 15
Other 2 2 4
Total Work Load:
125
Total Work Load/25(h):
5
ECTS Credit of the Course:
5