COURSE INFORMATION
Course Title: EKONOMETRI FINANCIARE II
Code Course Type Regular Semester Lecture Recit. Lab Credits ECTS
BAFAL 334 B 6 - - - 4 6
Lecturer and Office Hours: Ilirjana Kraja
Teaching Assistant(s) and Office Hours: -
Language: Albanian
Compulsory/Elective: Compulsory
Classroom and Meeting Time:
Course Description: -
Course Objectives: Qëllimi i kësaj lënde është që të sigurojë një bazë solide të zbatimit të modeleve ekonometrike në fushën e financës dhe të ekonomisë. Kursi është vazhdim i Ekonometri Financiare I. Kursi fillon me analiza me të detajuara ekonometrike.
COURSE OUTLINE
Week Topics
1 Multikolinariteti
2 Multikolinariteti
3 Multikolinariteti
4 Heterosedasticiteti
5 Heterosedasticiteti
6 Heterosedasticiteti
7 Autokorelacioni
8 Përsëritje
9 Provim i ndermjetem
10 Autokorelacioni
11 Autokorelacioni
12 Testim i modeleve te ndryshme
13 Testim i modeleve te ndryshme
14 Prezantim projekti
Prerequisite(s):
Textbook: Wooldridge, J. Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th Edition), SPSS Manual.
Other References:
Laboratory Work:
Computer Usage:
Others: No
COURSE LEARNING OUTCOMES
1 Të jetë në gjendje të shpjegojë dhe të interpretoje regresionet e vlerësuara dhe rëndësinë e testimit të tyre.
2 Testimin e hipotezave në lidhje me modelet e vlerësuara.
3 Analizimi dhe testimi i modeleve te pershtatshme per te dhena te ndryshme.
4 Përdorimin e SPSS për analiza të ndryshme.
COURSE CONTRIBUTION TO... PROGRAM COMPETENCIES
(Blank : no contribution, 1: least contribution ... 5: highest contribution)
No Program Competencies Cont.
COURSE EVALUATION METHOD
Method Quantity Percentage
Homework
2
5
Midterm Exam(s)
1
30
Project
1
30
Laboratory
1
10
Lab/Practical Exams(s)
1
10
Attendance
10
Total Percent: 100%
ECTS (ALLOCATED BASED ON STUDENT WORKLOAD)
Activities Quantity Duration(Hours) Total Workload(Hours)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 1 60 60
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 1 60 60
Mid-terms 1 14 14
Assignments 0
Final examination 0
Other 1 16 16
Total Work Load:
150
Total Work Load/25(h):
6
ECTS Credit of the Course:
6